logo Mazowsze serce Polski

Nowa uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 15/22 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

na połowie zdjęcia falga Unii Europejskiej na połowie flaga Polski

Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program „Sprawiedliwość”

Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program „Sprawiedliwość” w następujących obszarach: promowania budowania zdolności i podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych, dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii, zaangażowania i uczestnictwa obywateli, partnerstwa miast i sieci miast (Twinning), pamięci o pr ...

grafika z napisem małe dotacji

Dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje” – możliwość składania ofert od 14 lutego 2022 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2022 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 300 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Składanie ofert przez generator Witkac.pl będzie możliwe od 14 lutego 2022 r. ...

Plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

XI edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu rozstrzygnięta!

XI edycja Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” rozstrzygnięta!

W tegorocznej XI edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz ośmiu wyróżnionych. Zgłoszenia oceniane były pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, a Laureatom i Wyróżnionym gratulujemy!

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.